image

- Algemene Voorwaarden -

Algemene voorwaarden Heart Shop Online

 

1. Recht op ruilen en teruggave

U kunt alle artikelen die u hebt aangeschaft in de Heart Shop online zonder opgaaf van redenen en binnen 14 werkdagen na ontvangst van de artikelen, aan ons retourneren. Neemt u hierbij ook het bepaalde over het recht van teruggave onder punt 6 in acht. Houd er wel rekening mee dat de geleverde artikelen in het geval van ruilen of teruggave uitsluitend ter controle - zoals dit ook in de winkel met het passen gebruikelijk is - mogen worden gebruikt en de etiketten en tags mogen niet verwijderd zijn. Indien waardevermindering optreedt doordat de artikelen in strijd met het hierboven bepaalde zijn gebruikt, behouden wij ons het recht voor, hiervoor van u een redelijke vergoeding te eisen.

2. Levering/verzendkosten

Wij bezorgen artikelen gratis binnen Nederland via DPD,UPS of PostNL zolang de voorraad strekt. De levertijd van een artikel bedraagt in de regel 2 tot 3 werkdagen vanaf de besteldatum. Voor gratis bezorging binnen Nederland dient de bestelling minimaal Euro 50,00 te bedragen. Heart behoudt zich evenwel het recht voor om, in bijzondere gevallen, de bezorgkosten wel in rekening te brengen. In dat geval zal Heart U zo spoedig mogelijk daarover inlichten.

3. Prijzen en betaalmogelijkheden

De prijzen op het moment van bestelling van een artikel zijn van toepassing. Alle prijzen zijn inclusief de wettelijk bepaalde BTW. Heart behoudt zich het recht voor om op ieder moment bepaalde betaalmogelijkheden uit te sluiten.

4. Bestellingen weigeren

Het staat Heart vrij om online bestellingen niet aan te nemen. Deze keuze ligt geheel bij Heart en zij hoeft dit niet te motiveren. Indien Heart een online bestelling niet aanneemt, deelt Heart dit u onmiddellijk mee.

5. Bescherming van persoonsgegevens & crediteuren

De gegevens die nodig zijn voor de afwikkeling van uw bestelling worden opgeslagen en in het kader van de afwikkeling van de bestelling eventueel doorgegeven aan ondernemingen die met ons zijn gelieerd of bedrijven die een deel van onze dienstverlening uitvoeren. Uiteraard worden al uw persoonsgegevens strikt vertrouwelijk behandeld en worden de wettelijke regels aangaande bescherming van persoonsgegevens en privacy strikt door ons in acht genomen. Heart zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. In gevallen waarin persoonsgegevens door ons aan derden worden verstrekt zijn deze derden niet gerechtigd deze gegevens voor enig ander doel te gebruiken dan het uitvoeren van hun taak. De derden waarmee Heart werkt zijn gebonden aan Heart's voorwaarden, waarin uw privacy wordt gewaarborgd. 

6. Wettelijke informatie over het recht van teruggave

Recht van teruggave:

U kunt de ontvangen artikelen zonder opgaaf van reden binnen 14 werkdagen aan ons retourneren. Deze termijn van 14 werkdagen gaat in op het moment dat de artikelen door u zijn ontvangen. U voldoet aan deze termijn door de artikelen tijdig aan ons te verzenden. De kosten en risico's van deze retourzending zijn voor uw rekening. De artikelen moeten, inclusief een geprint of ingevuld retourformulier worden retour gezonden naar: 

 

Heart WebShop (retourenafdeling)

Molenstraat 134

6511 HM Nijmegen

Nederland 

 

Gevolgen van teruggave

Bij waardevermindering van een artikel kan door Heart van u een schadevergoeding worden geëist. Dit geldt niet als de waardevermindering van een artikel uitsluitend is toe te schrijven aan het passen en controleren van het artikel zoals ook in een winkel mogelijk zou zijn geweest. De artikelen dienen met de originele etiketten en tags eraan bevestigd te worden teruggestuurd. Indien alles in orde is wordt het aankoopbedrag naar de rekening waarmee u heeft betaald teruggestort. Het kan tot 14 werkdagen duren voordat het geld terug op uw rekening staat.  

7. Garantie

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn de Nederlandse wettelijk vastgestelde garantiebepalingen van toepassing.

8. Exploitant van de web shop 

Heart  BV

Driehuizerweg 323

6525 PM

Nijmegen

Nederland

KvK-Nr.: 63172887

BTW nr: NL8551.23.473.B01

U kunt als volgt contact met ons opnemen:

Per e-mail: via webshop@heart.nl 

Telefoon: +31 (0)24 20 22 186

9. Toepasselijk recht

Op deze internetsite en deze algemene voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.

 10. Privacyverklaring Heart BV

In deze privacyverklaring leest u alles over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar uw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen uw gegevens opgeslagen worden.

Omschrijving bedrijf: U leest op dit moment de privacyverklaring van Heart BV. Heart BV is een groothandel in fashion en aanverwante artikelen. Uw gegevens worden voor verschillende doeleinden verzameld. Als u twijfelt aan de zorgvuldigheid waarop wij met uw gegevens omgaan, neemt u dan gerust contact met ons op.

Gegevens doel: Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Heart BV. Deze worden hieronder toegelicht.

01. Verzenden van vak-gerelateerde informatie via nieuwsbrieven

02. Verzenden van mailingen met betrekking tot het introduceren van nieuwe collecties

03. Verwerking van leveringen en bestellingen

04. Onderhouden van contact met klanten

05. Verzenden en verwerken van facturen

Delen van gegevens: Wij delen uw gegevens niet met derden. Het kan zijn dat wij uw persoonsgegevens openbaar moeten maken op grond van een wettelijk voorschrift, op last van toezichthouders of andere overheidsorganen, om onze rechten te beschermen of te verdedigen, of om illegale activiteiten, vermeende fraude, of schendingen van toepasselijke voorwaarden te onderzoeken, te voorkomen of tegen op te treden. Ook behouden wij ons het recht voor om persoonsgegevens die wij over u hebben verzameld, over te dragen in het geval dat wij (een gedeelte van) onze bedrijfsactiviteiten verkopen of overdragen.

Opslagperiode gegevens: De gegevens worden voor onbepaalde tijd in het systeem vastgehouden. Mocht u dit niet willen, kunt u contact opnemen via info@heart.nl. Daarnaast staat onder elke mailing/nieuwsbrief een mogelijkheid zijn tot uitschrijving/afmelding.

Uw rechten:  Wij zijn ons ervan bewust dat u de volgende rechten heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens:

• Het recht om uzelf vrijelijk en met redelijke tussenpozen tot ons te wenden met het verzoek u mede te delen of over u persoonsgegevens worden verwerkt, en zo ja, om inzage te verkrijgen van deze persoonsgegevens.

• Het recht om uw persoonsgegevens te laten verbeteren of aan te vullen als deze onjuist dan wel onvolledig zijn.

• Het recht om uw persoonsgegevens te laten te verwijderen of de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken.

• Het recht om verzet aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege uw specifieke persoonlijke omstandigheden.

• Het recht om verzet aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing.

• Het recht op gegevensoverdraagbaarheid indien er sprake is dat de verwerking van uw persoonsgegevens via geautomatiseerde procedés plaatsvindt op grond van uw toestemming of in het kader van de uitvoering van een overeenkomst.

Als u op basis van bovenstaande rechten een verzoek/klacht wilt indienen bij ons, dan kunt u daarvoor een e-mail sturen naar info@heart.nl.

Wijzingen met betrekking tot deze privacyverklaring: We houden ons het recht voor om deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen en zullen u via de daarvoor geschikte communicatiekanalen op de hoogte stellen over eventuele wijzigingen.